Calendar

Some of the Torah readings for holidays depend on the type of year (Kebi’ot). Click here for an explanation of the types of years (Kebi’ot).

Tishri
Heshvan
 • Thanksgiving Day
 • December 3 or 4
Kislev
 • Hanukah
 • Shabbat and Hanukah
 • Shabbat, Hanukah, and Rosh Hodesh
Tebet
 • Shabbat before 10 Tebet
 • Fast of 10 Tebet
Shebat
 • Tu’bishbat
 • Shebat 16-29
 • Shabbat Shekalim
Adar
 • Shabbat Zakhor
 • Fast of Esther
 • Purim
 • Purim Shushan
 • Shabbat Parah
 • Shabbat HaHodesh
Nissan
 • 2-13 Nissan Hol
 • >Shabbat HaGadol
 • Pessah
Iyyar
 • Yom Ha’atsma’ut (5 Iyar)
 • Lag La’omer
Sivan
 • Sivan and Shabuot
Tammuz
 • Shabbat before 17 Tammuz
 • Fast of 17th of Tammuz
 • Shabbat Dibre and Shimu
 • Shabbat Hazzon
Ab
 • Tish’a Be’ab
 • Tu Be’ab
Ellul
 • Rosh Hodesh Ellul
 • Shabbat Re’eh
 • 2-27 Elul, Yeme Hol
 • Shabbat Nitsabim or Nitsabim-Veyelekh
 • Eve of Rosh Hashanah