By Holiday

Please let us know if you find we are missing anything!

Melodies (By Holiday/Event)

High Holidays

Rosh Hashanah

 • Shahrit/Musaf
  • Zemirot (Yede Rashim)
  • Amonai Hu Ha-elokim (Selihot tune)
  • Amonai Melekh (Yede Rashim) – is Selihot tune different? guide says 2nd day
  • Elokai Al Tedineni Kema’ali” p. 161
  • Amonai Yom, p. 165
  • Shofet
  • Nishmat (Elokim Atah Yada’ta)
  • Ubkhen (special tune)
  • Yah Shimkha (Yede Rashim)
  • Kaddish (Ahot Ketanah/Yede Rashim) or (Shofet kol ha- arets/Yede Rashim)
  • Yede Rashim
  • Dukhan
  • Lema’ankha Elokai (Amonai Bekol Shofar)
  • Et Sha’are Ratson
  • Amonai Bekol Shofar
  • Ala Elokim Bitru’a
  • Yimlokh and Mizmor LeDavid (Yamim Noraim tune)
  • Ohila (Amonai Beko Shofar)
  • Keter (Ahot Ketinah)
 • Minhah
  • Tehillat (Shabbat melody)
  • Kedushah (Yede Rashim)
 • Arbit
  • Psalm 81 (Lamnatseyah ’Al HaGuitit LeAssaf)
  • Ahot Ketanah
  • Kaddish (Ahot Ketanah/Yede Rashim)
  • Alenu Leshabeyah (Yede Rashim)
  • Yigdal Elokim Hay Veyishtabah (Et Sha’are Ratson)

Kippur

Festivals

 • Purim
 • Pesah
 • Succoth
 • Shemini Hag Atseret
 • Simhat Torah
 • Shabuot

Shabbat


Minor Holidays

 • Hanukkah
 • Tu BiShebat
 • Purim

Fast Days

 • Tisha B’Ab
 • Tsom Gedaliah
 • Asarah Betebet
 • Taanit Esther
 • Shiba Asarah Betammuz

Parshiot


Life Cycle

 • Weddings
 • Funerals
 • Hashcabot